Lektoriranje diplom opravi profesorica slovenskega jezika.

Lektoriranje diplomskih nalog

Kakovostno lektoriranje po ugodni ceni.

Lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog opravimo kvalitetno, hitro in poceni.

Zakaj zaupati lektoriranje nam?

  • Upoštevamo dogovorjene roke.
  • Pregled naloge opravi prof. slovenščine (30 let izkušenj).
  • Lektoriranje tudi med vikendi in prazniki.
  • Odpravljanje pravopisnih napak.
  • Natančno preverjanje slovnične pravilnosti.
 • Brezplačno podpisano potrdilo o lektoriranju in kopija diplome lektorice.

Jezikovni pregled naloge je ključen za izboljšanje in izpopolnjevanje vašega besedila. Napake kvarijo njegov videz, s tem pa tudi vaš ugled in verodostojnost. Zato je besedilo potrebno podrobno pregledati in popraviti pravopisne, slovnične, slogovne, pomenske in tipkarske napake.

Lektoriranje diplomskih nalog vključuje popravljanje pravopisnih in slovničnih napak, ki jih vstavimo neposredno v besedilo, morebitni stilni predlogi so vidni v komentarjih ob straneh. V kolikor stilnih popravkov ni veliko, jih med lektoriranjem diplomske naloge opravimo brezplačno, v primeru večjih posegov v stilno strukturo pa se z avtorjem dogovorimo o nekoliko višji ceni, ki je odvisna od količine opravljenega dela oziroma časa, ki ga za jezikovni pregled diplomskih nalog potrebujemo. V nobenem primeru pa besedila samovoljno ne spreminjamo, poskrbimo le za pravopisno korektnost lektorirane diplomske naloge in pri tem pazimo, da se ohrani izviren stil pisca. Po opravljenem delu vam vrnemo dve datoteki – eno z vidnimi popravki, kjer lahko sledite vsem spremembam, ki smo jih tekom lektoriranja opravili, ter prečiščeno besedilo, ki je pravopisno brezhibno ter pripravljeno za tisk ali oblikovanje.


E-mail: info@lektoriranje.in
Tel.: 041 212 043


Diplomska ali magistrska naloga mora biti tudi jezikovno ustrezna, zato vam posredujemo nekaj splošnih napotkov in pogostih napak za lažje pisanje diplomske naloge.

poceni lektoriranje diplom

Datume lahko pišemo na različne načine, na primer 3. marec 2017; 3. 3. 2017 … ne pa tudi 03.03.2017. Kadar je datum zapisan v besedilu, je seveda najprimernejša prva oblika, ostale so primernejše za zapisovanje v preglednicah, seznamih … Seveda tudi tu velja, da vsaki piki sledi presledek.

Gospodarske družbe – Oznako organizacijske oblike gospodarske družbe od njenega imena ločimo z vejico (na obeh straneh) in pri tem upoštevamo pravopisna pravila zapisovanja okrajšav (na primer delniška družba – d. d.) – tudi pri okrajšavi je med elementoma razmik (nedeljivi presledek).
Besede (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetnik), ki poimenujejo pravni položaj podjetja, so okrajšane s krajšavno piko, za pravopisno rabo to pomeni, da mora za piko stati presledek: d. d., s. p., d. o. o.

Kratice – Kadar v besedilu uporabljamo veliko kratic, jih je smiselno navesti na začetku dela v seznamu uporabljenih kratic. Pri tem opozarjamo, da v slovenščini kratice sklanjamo z dodanim obrazilom za vezajem (npr. KM-ja). Nekatere splošno uveljavljene kratice pa sklanjamo kot osebna imena (npr. Unicefa, Name …).

Enote – Oznako za enoto s presledkom ločimo od številke, na katero se nanaša. Enote lahko pišemo z besedo ali s kratico (npr. evrov – EUR; odstotkov – %; kilogramov – kg; …), vendar s kratico zapisane oblike ne sklanjamo (nepravilno: EUR-ov!). Raba simbola za enoto ni dovoljena na začetku vrstice, simbol mora biti v isti vrsti kot število, na katerega se nanaša (svetujemo uporabo nedeljivega presledka).

^
Call Now Button