Diplomske naloge

Nasveti za boljši jezik

Diplomska ali magistrska naloga mora biti tudi jezikovno ustrezna, zato vam posredujemo nekaj splošnih napotkov in pogostih napak za lažje pisanje diplomske naloge.

2

Datume lahko pišemo na različne načine, na primer 3. marec 2000; 3. 3. 2000 … ne pa tudi 03.03.2000. Kadar je datum zapisan v besedilu, je seveda najprimernejša prva oblika, ostale so primernejše za zapisovanje v preglednicah, seznamih … Seveda tudi tu velja, da vsaki piki sledi presledek.

Gospodarske družbe – Oznako organizacijske oblike gospodarske družbe od njenega imena ločimo z vejico (na obeh straneh) in pri tem upoštevamo pravopisna pravila zapisovanja okrajšav (na primer delniška družba – d. d.) – tudi pri okrajšavi je med elementoma razmik (nedeljivi presledek).
Besede (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetnik), ki poimenujejo pravni položaj podjetja, so okrajšane s krajšavno piko, za pravopisno rabo to pomeni, da mora za piko stati presledek: d. d., s. p., d. o. o.

Kratice – Kadar v besedilu uporabljamo veliko kratic, jih je smiselno navesti na začetku dela v seznamu uporabljenih kratic. Pri tem opozarjamo, da v slovenščini kratice sklanjamo z dodanim obrazilom za vezajem (npr. KM-ja). Nekatere splošno uveljavljene kratice pa sklanjamo kot osebna imena (npr. Unicefa, Name …).

Enote – Oznako za enoto s presledkom ločimo od številke, na katero se nanaša. Enote lahko pišemo z besedo ali s kratico (npr. evrov – EUR; odstotkov – %; kilogramov – kg; …), vendar s kratico zapisane oblike ne sklanjamo (nepravilno: EUR-ov!). Raba simbola za enoto ni dovoljena na začetku vrstice, simbol mora biti v isti vrsti kot število, na katerega se nanaša (svetujemo uporabo nedeljivega presledka).

Ločila pišemo levo stično. To pomeni, da se mora ločilo držati besedila, na katerega se nanaša, za ločilom pa je obvezen presledek. Izjemi sta začetni narekovaj in začetni oklepajem, ki ju pišemo desno stično. Ločila v alinejah so enaka kot v stavku, saj gre le za likovno drugače prikazano besedilo. Torej je treba tudi tu uporabljati vejice, podpičja in pike in kar je še takšnih ločil, čeprav besedilo začenjamo z oznako v novi vrstici.

Pri pisanju diplomske naloge se morajo oklepaji (spredaj in zadaj) stikati z besedilom, na katerega se nanašajo.

Tropičje – tri pike kot nadaljevanje stavka se pišejo nestično, ločeno od besedila … Kadar jih pišemo za besedo brez presledka, pomenijo nadaljevanje besede in ne nadaljevanje stavka oziroma misli. Sledi nekaj primerov napačne in pravilne rabe ločil in primer umeščanja vejic in pik pri številkah, kjer so pravila drugačna.

^
Call Now Button